logobbapp

De experimenten met bijverdienen naast je uitkering in Amsterdam. Vragen en antwoorden
Achtergrond:

Enige tijd geleden heeft de Bijstandsbond een bijeenkomst gehouden over het Amsterdamse Experiment in de Bijstand waar ambtenaren en wetenschappelijk onderzoekers aanwezig waren. Door de ambtenaren zijn vragen en opmerkingen genoteerd en nu zijn die vragen beantwoord. Meest opvallende antwoord: Als je de premie krijgt, en die wordt uitbetaald dan wordt dit meegerekend bij wel of geen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dus je krijgt minder snel kwijtschelding. Dus je moet een gedeelte van de premie weer inleveren bij de gemeente. Het blijkt, dat de premie weliswaar geen inkomsten zijn maar wel tot het vermogen wordt gerekend. Dus als je die premie meteen over de balk smijt en er een dure Iphone voor koopt, hoef je geen gemeentebelastingen te betalen en als je het apart zet wel. Het gaat hierbij om het kromme onderscheid tussen inkomsten en vermogen. Het zijn geen inkomsten maar het is wel vermogen. Begrijp je? Ook kan er beslag gelegd worden op de premie. Belastingtechnische problemen komen hier niet aan de orde. Beschouwd men bij de belastingen de 2400 euro premie als inkomen? Zo ja, dan heeft het verschillende inkomens en toeslagen verminderende gevolgen. De premie arbeidsinschakeling wordt genoemd in artikel 31 Participatiewet lid 2 onderdeel 1. Volgens artikel 31 2e lid onderdeel J wordt de premie niet tot de middelen gerekend. Dus het wordt beschouwd wordt als een premie op arbeidsdinschakeling, die vrijgesteld is van belastingen. Maar is dat zo? Heeft de gemeente dat bij de belastingen geverifieerd? Het is tenslotte een heel specifieke inzet van die premie op grond van de participatiewet. Ik weet het niet. Het zou wel eens kunnen, dat gebruik maken van de bestaande bijverdienregelingen daardoor in sommige gevallen gunstiger is dan de regeling van het experiment, lijkt mij. De afkorting AEB in de tekst is afkorting van Amsterdams Experiment Bijstand.

Piet

Vragen/opmerkingen/suggesties t.a.v. AEB

Vernomen tijdens voorlichtingsavond AEB bij Bijstandsbond.

Inleiding door WH

Tijdens/na inleiding eerste opmerkingen/vragen over collectieve zorgverzekering/ IIT, maar (nog) niet over AEB.

Opmerking van de voorzitter:

Bijstandsbond gaat campagne voeren met drie speerpunten:

  1. Verhoging IIT

  2. Verhoging PGB

  3. Verhoging/verbreding modules in de RTM

Vraag:

Wat is doel AEB? Is het dat mensen zelf werk vinden, of ook basisinkomen?

Antwoord:

Meer mensen aan DTW, en vervolgens later doorstromen naar meer werk zodat ze meer geld overhouden. Ook onderzoeken welke dienstverlening werkt.

Opmerking:

Premie opbouw o.b.v. 50% van inkomen is te weinig! Daarvoor ga ik niet al die moeite doen!”

Uitleg over AEB

Vraag/aandachtspunt:

Als binnen groep 2 extra aandacht geldt, inc. de bijbehorende verplichtingen, dan bestaat ook de kans op een maatregel als iemand zich niet aan de verplichtingen houdt.

Is dit geen rechtsongelijkheid, t.o.v. deelnemers in groep 1 (zelfregie) waarbij een maatregel/afstemming niet aan de orde is?

(zorg over dit onderdeel omdat het gaat om de wet, de uitvoering daarvan en de bijstandsgerechtigden)

Antwoord:

Er is geen sprake van rechtsongelijkheid omdat de deelname aan het experiment op basis van vrijwilligheid is. Het is bekend dat deelname aan het experiment betekent dat er aanspraak bestaat op een premie deeltijdwerk. Ook is bekend dat er binnen het experiment drie verschillende groepen bestaan, waarbinnen verschillende begeleiding plaatsvindt.

Aandachtspunt:

De 750 deelnemers die tot het wetenschappelijk onderzoek worden toegelaten, krijgen een andere klantmanager. Dan is hier ook sprake van rechtsongelijkheid, omdat de resterende deelnemers hun eigen klantmanager houden.

Vraag:

Bemoeien de onderzoekers tijdens het onderzoek, ook met de begeleiding van de 750 deelnemers uit het wetenschappelijk onderzoek?

Antwoord:

Nee. HvA bemoeit zich niet met de inhoud van de begeleiding van individuele deelnemers/klanten.

Vraag:

Hoe worden de mensen straks verdeeld over de verschillende condities en mag ik kiezen als ik straks in een conditie zit waar ik niet in wil zitten.

Antwoord:

Steekproef is a-select (d.w.z.: op basis van aantal variabelen en vergelijk met hele populatie wordt steekproef bepaald zodat dit een afspiegeling is van de hele populatie). Verdeling in condities is willekeurig op basis van loting.

Vraag:

Is er ook recht op de premie als je als ZZP’er werkzaam bent of incidenteel opdrachten uitvoert? (bijv. een opdracht om een boek te vertalen en daar dan voor betaald krijgen).

Antwoord:

Ja, ook als je als ZZP’er inkomsten ontvangt, dan maak je aanspraak op de premie.

Vervolgvraag:

Hoe gaat dit dan in zijn werk? Korting van inkomsten bruto of netto? Wordt rekening gehouden met evt. gemaakte kosten, bijv. aanschaf materiaal of noodzakelijke apparatuur? Nu afrekening per half jaar (?)

Antwoord:

De volledige omzet wordt in aanmerking genomen en daarmee in mindering gebracht op de bijstandsuitkering, dus ook als deze verband houden met gemaakte kosten. Binnen de zgn. Bescheiden Schaal Regeling, wordt wel rekening gehouden met zakelijke kosten die nodig zijn bij de (bescheiden) bedrijfsvoering

Aandachtspunt/knelpunt:

Verrekening van de inkomsten met de bijstand. Voorheen mocht dit binnen een periode van 3 maanden gedaan worden, nu kan dit (wettelijk) binnen periode van 6 maanden (niet binnen IOAW/-Z…). Suggestie:

Overall: geuite zorgen of de verrekening van inkomsten wel goed gaat (is ook randvoorwaarde voor premie-opbouw)

Vraag:

Als je meer gaat verdienen, dan ontvang je minder bijstand, dat klopt toch niet?!”

Antwoord (gegeven door de voorzitter):

Dat is de systematiek van bijstand als laatste vangnet, waarbij alle middelen beschouwd worden als voorliggend. Bij aanwezigheid daarvan, is er verminderde aanspraak op bijstand.

Vraag:

Beslag op premie mogelijk

Antwoord:

Ja.

Vraag:

Verrekening van de premie met openstaande bijstandsvordering?

Antwoord:

Een voorstel waarbij de premie niet automatisch wordt verrekend, wordt op dit moment uitgewerkt.

Vraag:

Wat zijn de gevolgen, als de premie van € 1200 wordt uitbetaald in juni en dat bedrag op de rekening staat, voor evt. kwijtschelding gemeentelijke heffingen/belastingen?

(kwijtschelding hiervan is mogelijk als geen sprake is van vermogen en daarbij wordt gekeken naar bedrag op bankrekening; als minstens een maandbedrag aan uitkering op rekening staat, wordt dat beschouwd als vermogen --> geen kwijtschelding!)

Antwoord:

Dit wordt inderdaad beschouwd als vermogen bij het innen van de lokale heffingen.

Afdeling Belastingen int de lokale heffingen o.a. op basis van de Invorderingswet; dezelfde wet op basis waarvan de Rijksbelastingdienst int. In die wet is ook bepaald, dat een bedrag dat op de rekening staat, als vermogen wordt gezien. Pas als deze wet aangepast wordt, kan een bedrag op een bankrekening geen gevolgen hebben voor de kwijtschelding. De gemeente pleit bij het Rijk om dit aan te passen. Het is niet de verwachting dat dit gerealiseerd is, voor het einde van het Amsterdams experiment.

Vraag:

Hoe verhoudt premie zich tot vermogensgrens binnen bijstand?

Antwoord:

Niet, staat los van elkaar. Premie (tot € 2400/jr) wordt niet beschouwd als middel voor bijstand, dan ook niet toerekenen tot vermogen.

Vraag:

Hoe vindt de selectie voor wetenschappelijk onderzoek plaats?

Antwoord:

Dit wordt gedaan o.b.v. bepaalde kenmerken (geslacht, leeftijdscategorie, etc.) om zo tot een groep te komen, die representatief is voor alle Amsterdamse bijstandsgerechtigden.

Vraag/Opmerking:

Er kan toch geen onderzoek worden gedaan naar instrument van de premie, als deze binnen alle drie de groepen geldt?

Antwoord:

Is gevolg van gelijkheidsbeginsel, waarbij dat alle deelnemers aanspraak kunnen maken op premie. Had ook kunnen zijn dat opzet AEB was: 3 groepen, maar dan geen premie.

Onderzoek naar premie gebeurt o.b.v. historische gegevens.

Opmerking (van jurist/advocaat):

Met een historisch onderzoek begeef je op glad ijs…

Vraag:

Ik heb gehoord dat iemand de formulieren snel moest inleveren voor deelname AEB. Waarom is dat?”

Antwoord: -

Hoe sneller ingeleverd, hoe sneller iemand als deelnemer te boek staat, ingedeeld kan worden en aanspraak kan maken op premie.

Vraag:

Maak je ook aanspraak op premie als je geen werk hebt?”

Antwoord:

Als je nu geen werk hebt, kan je deelnemen. Maar als er tijdens looptijd geen inkomsten uit arbeid zijn, dan ook geen premie-opbouw.

Opmerking/vraag:

De klantmanager’s van het wetenschappelijk onderzoek zijn toch universitair geschoold? Dat vind ik prettiger.”

-

Wat kan ik doen:

> Als je geen kwijtschelding krijgt vanwege het uitbetalen van de premie, maak van het bovenstaande een goed gefundeerde klacht en dien deze klacht in bij de Gemeentelijke Ombudsman. > Maar dan moet je eerst een bezwaarschrift bij de gemeentelijke belastingsdienst indienen tegen het weigeren van vrijstelling van belastingen, en hun reactie afwachten. Bij afwijzing, die kans is het grootst, dien je een klacht in bij de Gemeentelijke Ombudsman. Hij zal toetsen of dit vreemde beleid wel kan en of het terecht is dat vrijstelling van gemeentelijke belastingen wordt geweigerd

Volgorde: Eerst een bezwaarschrift indienen als vrijstelling van gemeentebelastingen om deze reden geweigerd wordt. Na de afwijzing van dit bezwaarschrift met deze afwijzing vervolgens via de website van de Gemeentelijke Ombudsman een klacht indienen.

Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na ontvangst van de afwijzing schriftelijk(brief)verstuurd te worden.Bij voorkeur aangetekend.De dienst raakt de post nog wel eens kwijt, ik spreek uit ervaring.

Waar kan ik terecht:

Adviezen op het spreekuur van de Bijstandsbond zijn gratis, maar u kunt lid worden voor 17 euro per jaar. Meer of minder mag ook. U kunt met een overschrijvingskaart of via internetbankieren storten op rekening IBAN NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Vereniging Bijstandsbond Amsterdam te Amsterdam. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag om 11.00 uur tot 16.00 uur, en vanaf 13.00 uur is een advocaat van VHM advocaten aanwezig. De Bijstandsbond heeft een gratis berichtenlijst waarop berichten worden gestuurd over nieuws mbt uitkeringen en activiteiten van de Bijstandsbond. U kunt zich op de lijst inschrijven. subscribe@lists.riseup.net. U krijgt dan een email die u met een klik kunt terugsturen.
laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie