logobbapp

De belangrijkste veranderingen in de gezondheidzorg per 1 januari 2015 in Amsterdam op een rijtje

Achtergrond:

De invulling van de nieuwe wetgeving in Amsterdam

Als u al in een verzorgingshuis woont, dan mag u er blijven. U wordt niet gedwongen om weer zelfstandig te gaan wonen. Wel kan het voorkomen dat u moet verhuizen naar een ander verzorgingshuis, wanneer uw eigen verzorgingshuis gaat sluiten.

Vanaf 2015 worden de voorwaarden voor het wonen in een instelling strenger. Die voorwaarden gelden dan alleen voor nieuwe cliënten. Dit komt doordat het kabinetsbeleid is gericht op bezuinigen.

Bezuinigingen op de dagbesteding

Met de veranderingen in het zorgstelsel krijgt ook dagbesteding (nu Begeleiding Groep in de AWBZ) een andere invulling. Zowel voor de gemeente, als voor aanbieders en cliënten gaan er zaken veranderen. En die veranderingen gaan gepaard met een bezuiniging van 25%.

Onder de term dagbesteding verzamelen we een brede groep voorzieningen die we kennen als onder meer Dag Activiteiten Centra (DAC's), Inloophuizen, Odensehuizen, dagcentra, zorgboerderijen en groepsdetacheringen bij bedrijven, ` maar ook dagbesteding bij sociale firma's. In de nieuwe Wmo streven we ernaar dat de voorziening dagbesteding goed aansluit bij de inrichting van ambulante ondersteuning in Amsterdam (het nieuwe Wijkzorg). Dat betekent onder meer dat dagbesteding onderdeel wordt van een integraal en goed afgestemd ondersteuningsplan. Een andere belangrijke verandering is dat dagbesteding veel beter zal aansluiten op een andere decentralisatie in het sociaal domein: de nieuwe Participatiewet.

Van dagbesteding tot werk

De uitgangspunten voor dagbesteding in de nieuwe Wmo én de (nieuwe) activiteiten op het gebied van participatie, dagbesteding en werk zijn gestroomlijnd in een continuüm. Dit is het continuüm van dagbesteding tot werk. Dit continuüm maakt doorstromen van dagbesteding naar werk voor de cliënt eenvoudiger. Bovendien kan er ook beter gereageerd worden als er sprake is van terugval en mensen tijdelijk meer begeleiding nodig hebben of minder aankunnen.

Toekomstig aanbod

Het toekomstig aanbod voor alle doelgroepen met een participatievraag is te verdelen in drie categorieën:

gespecialiseerde dagbesteding; (onderverdeeld in aanbesteding met hoog en laag intensieve begeleiding)

arbeidsmatige dagbesteding (ondersteunend werk)

begeleid aan het werk

werken met ondersteuning

Toegang

De toestroom van cliënten verloopt vanaf 1 januari 2015 via Wijkzorg ` (specialistische dagbesteding met een laag intensieve begeleiding) of via werk en inkomenteams (arbeidsmatige dagbesteding). In sommige gevallen is een indicatie nodig. Dan gaat het om gespecialiseerde dagbesteding met een hoog intensieve begeleiding. Nieuwe cliënten die zich vanaf 1 januari 2015 melden, zullen merken dat zij via de nieuwe route worden geholpen. Voor bestaande cliënten zal dat vanaf 2016 zijn of eerder als zij dat willen. Cliënten behouden in 2015 hun bestaande rechten. En om continuïteit van de zorg te bieden, werken we in 2015 en 2016 met de bestaande aanbieders. Maar, de aanbieders moeten het wel met minder geld doen.

Wijkzorg

De belangrijkste verandering is dat de gemeente meer zorg en ondersteuning dicht in de wijk brengt. Wij zorgen ervoor dat de voorzieningen die daarbij horen, zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige, de thuiszorghulp en de maatschappelijke dienstverleners en begeleiding, op dezelfde manier gaan werken en samenwerken. Dat heet Wijkzorg. Wijkzorg biedt ondersteuning aan mensen die thuis wonen en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning aan huis of in de wijk.

Wat kan ik doen:

Wanneer een Amsterdammer zorg of ondersteuning nodig heeft, dan kan zij naar één van de hulpverleners van Wijkzorg. Daar wordt in één of meerdere gesprekken bekeken hoe het probleem opgelost kan worden en welke hulp daarbij nodig is. Indien nodig wordt samen met de zorgvrager een ondersteuningsplan gemaakt.

Wat wordt door Wijkzorg geregeld?

De hulpverlener bespreekt met de Amsterdammer wat zij zelf of samen met anderen kan regelen. Wanneer dit niet het geval is, dan biedt Wijkzorg ondersteuning met bijvoorbeeld praktische regelzaken, het leren van vaardigheden of (woon)begeleiding. Wijkzorg adviseert ook over het aanvragen van een specialistische voorziening zoals bijvoorbeeld dagbesteding of hulp bij het huishouden.

Waar kan ik terecht:

Vanaf 1 april 2014 is Wijkzorg gestart in de onderstaande gebieden. In deze gebieden wordt alvast gewerkt met de nieuwe werkwijze.

Terug naar index handicap en ziekte

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie