logobbapp

Nieuws

Wil je algemene nieuwsberichten van oudere datum bekijken? weblog met oude nieuwsberichten

Deze pagina verwijst naar de weblog overlevingsgids. Volg voor actueel nieuws deze link.

Zorgverzekeraars beleggen in producenten van dure medijnen waarmee ze geld verdienen omdat de winsten groot zijn.

Meerdere zorgverzekeraars beleggen in medicijnfabrikanten die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Volgens de Volkskrant gaat het om onder meer de zorgverzekeraars CZ,Zilveren Kruis en Menzis. Die verzekeraars investeren miljoenen in bedrijven als Biogen en Gilead,die onder vuur liggen vanwege de hoge prijs die ze voor sommige medicijnen vragen, soms een paar ton per jaar per patiënt. Volgens sommige deskundigen is het een verkeerd signaal dat zorgverzekeraars beleggen in deze bedrijven.Zelf zeggen de zorgverzekeraars dat ze zo invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Commentaar: dat de zorgeverzekeraars zeggen dat ze daarmee invloed kunnen uitoefenen op het beleid van die bedrijven die miljarden verdienen aan de ziekten van mensen is ene gotspe. Het resultaat van die invloed is er totaal niet, veel medicijnen blijven vreselijk duur. Onlangs werd bekend dat er in Nederland ook tekorten aan medijnen ontstaan omdat sommige medijnen in Nederland veel goedkoper zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland en dus heeft voor die bedrijven levering in Nederland geen prioriteit meer. In Duitsland kunnen ze meer verdienen. De privatisering van de gezondheidszorg (winst maken op en geld verdienen aan de ziekten van mensen) is een pervers systeem, verre van efficient, waarbij nu ook weer blijkt dat de zorgverzekeraars er eigenlijk ook belang bij hebben dat medicijnen duur zijn en dat dus de gezondheiszorg veel gemeenschapsgeld kost.

Piet van der Lende


 In 1990 heb ik een overzicht geschreven over het overheidsbeleid dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gevoerd werd. Ruud Lubbers, die nu overleden is, was een van de architecten van dat beleid als minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uyl en daarna 12 jaar minister-president. Zijn overlijden is een goede gelegenheid dat nog eens op te halen. Ik spreek hier nog niet over het ‘neoliberale beleid’ een term die daarna in zwang gekomen is, maar over ‘neoklassiek beleid’. De inhoud is echter hetzelfde. Hieronder een gedeelte van de analyse. Werkgevers hebben vanaf 1973 constant propaganda gevoerd voor een politiek van loonmatiging en overheidsbezuinigingen. Hun lobby werd beloond met de instelling van de commissie Wagner in 1981, die vrijwel geheel bestond uit topmensen van het bedrijfsleven. De aanbevelingen van deze commissie vormden de basis van de politiek, die de achtereenvolgende kabinetten Lubbers hebben gevoerd.

Piet van der Lende

Lees meer.....


In het kader van de monitoring en evaluatie van de Participatiewet zijn in de eerste helft van 2017 onderzoeken uitgevoerd onder werkgevers, gemeenten en werkzoekenden naar hun ervaringen met de Participatiewet. De kamerbrief en volledige rapporten van deze onderzoeken zijn reeds gepubliceerd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze staan ook hier voor u op een rijtje.


De Vereniging Bijstandsbond heeft het initiatief genomen om een anonieme enquête te houden onder Amsterdammers. De enquête wordt o.a. ingevuld door spreekuurbezoekers. De enquête kan online worden ingevuld, per post opgestuurd of ingevuld worden op ons kantoor. We kunnen ook meerdere exemplaren van de vragenlijst opsturen.

Het is de bedoeling dat een representatieve groep Amsterdammers de enquête invult, niet alleen mensen met een minimuminkomen. Zo kan de enquête representatief zijn voor verschillende groepen, zoals arbeidsongeschikten, WW-ers, bijstandsgerechtigden en gepensioneerden of werkenden met een laag inkomen.

De enquête is bedoeld om een indruk te krijgen van de (sociale) media en andere methoden waarmee Amsterdammers in het algemeen en minima in het bijzonder hun informatie verzamelen om zo de informatieverstrekking van de Bijstandsbond over werk, inkomen, minimaregelingen etc. te kunnen verbeteren. Wij willen graag beter weten langs welke kanalen en met welke methoden wij het beste informatie kunnen verstrekken om de mensen te helpen de weg te vinden in de bureaucratische doolhoven met ingewikkelde formulieren.

Het zijn hopelijk heldere eenvoudige vragen, invullen kost 5 minuten. Wij zouden het op prijs stellen, als je dit bericht verder zou willen verspreiden.

Wij hopen met dit onderzoek opzienbarende resultaten te kunnen presenteren over het niet gebruiken van moderne communicatiemiddelen door verschillende groepen, jongeren, gepensioneerden, mensen met een minimuminkomen, etc. Zo lijken vele werkzoekenden niet actief te zijn op LinkedIn. Velen vinden de moderne middelen te duur, te ingewikkeld, velen hebben principiële bezwaren tegen bijvoorbeeld het gebruik van de DigId code of mijnoverheid.nl of de website van het UWV. Maar hoe groot is het probleem en als velen die moderne middelen niet gebruiken, hoe komen ze dan aan hun informatie?

U zou ons zeer helpen als u de enquête zou willen invullen wanneer u in Amsterdam woont op http://enquete.bijstandsbond.amsterdam


Per 1 januari 2015 zijn grote veranderingen in de wetgeving op het gebied van gezondheidszorg, jeugdhulp en bijstand doorgevoerd. De Wet Werk en Bijstand is afgeschaft. Hier zijn de belangrijkste veranderingen. Er zijn drie grote decentralisaties van het Rijk naar gemeenten doorgevoerd die alle gepaard gaan met bezuinigingen