logobbapp

Mijn uitkering is niet uitbetaald. Wat nu?

 

 

Achtergrond:

Er is een onderscheid tussen stopzetten van de uitkering en opschorting. In het eerste geval meent de uitkerende instantie dat je geen recht meer hebt op een uitkering. Je ontvangt een beschikking, waar dat in staat. Daartegen kun je bezwaar instellen bij de gemeente of de uitkerende instantie. In de beschikking staat wat het adres is. Bij opschorting van de uitkering wil de uitkerende instantie een nader onderzoek instellen naar het recht op een uitkering. Meestal moet je nadere informatie of bewijsstukken aanleveren om de opschorting ongedaan te maken.

Wat kan ik doen:

Wanneer je ontdekt dat je uitkering niet is betaald of wanneer je een beschikking ontvangt dat je uitkering is beeindigd ga dan zo snel mogelijk naar een juridisch adviseur. Je hebt in principe 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Maar wacht niet te lang. Hou er rekening mee, dat een juridische procedure lang kan duren en dan zit je al die tijd zonder geld. Bovendien ben je bij stopzetting van een uitkering niet meer verzekerd voor de ziektekosten verzekeringen.

Per 1 juli is het strenge beleid van de gemeente Amsterdam landelijk ingevoerd bij werklozen in de bijstand die na een oproep om over betaald werk of de toeleiding naar betaald werk te praten niet komen opdagen. Of die naar het oordeel van de sociale dienst niet voldoende meewerken aan een onderzoek naar een aangeboden voorziening. Tot 1 juli gold zoals we hiervoor zagen officieel, dat iemand die niet kwam om te praten over reintegratie of een traject naar betaald werk een afstemming kon krijgen, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden waarmee rekening moest worden gehouden. Je kon dan bijvoorbeeld eerst een waarschuwing krijgen, daarna 30% enzovoort. Na 1 juli hebben de gemeenten de beleidsruimte om automatisch meteen over te gaan tot volledige opschorting van de uitkering en daarna stopzetting, zonder aanzien des persoons. Overigens bestaat er onder juristen en ambtenaren grote verwarring over de interpretatie en motivatie van de nieuwe maatregel. Juristen begrijpen de teksten die op de maatregel betrekking hebben nauwelijks. In de praktijk is daarmee de individuele beoordeling van de maatregel of afstemming afgestemd op de omstandigheden van persoon of gezin ene dode letter geworden.  De uitkering wordt opgeschort of stopgezet en je zoekt het maar uit. Het gaat om een wijziging van artikel 17 lid 2 WWB.  Met de wijziging wil de wetgever duidelijk maken dat het meewerken aan re-integratieactiviteiten wel onder de medewerkingsplicht valt. Als gevolg daarvan wordt het mogelijk om in die situaties ook het recht op bijstand op te schorten. Het is volgens juristen opmerkelijk dat deze wijziging is verwerkt in artikel 17 en niet in artikel 54 WWB. Bovendien maakt de toelichting op de wijziging het niet duidelijker. De vraag is dan ook in welke situaties het mogelijk is de opschorting toe te passen. Laten we hopen dat jurisprudentie snel duidelijkheid geeft.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index bijstand

 

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie