logobbapp

Een gesprek opnemen met instanties en bijvoorbeeld werkgevers mag dat? Ook stiekum? Is dat wel bewijs?
Achtergrond:

Dit is een samengevatte versie van dit artikel Je staat staat op het punt om een ‘moeilijk gesprek’ met een instnatie of werkgever te beginnen en je haalt je smartphone tevoorschijn en legt deze voor u op tafel. Mag een werknemer of andere burger een gesprek met de werkgever of een instantie opnemen? En mag een stiekem gemaakte opname als bewijs worden gebruikt? Het antwoord luidt: ja.

Geen toestemming vereist

Nemen we als voorbeeld een werknemer die een gesprek met de werkgever wil opnemen. Maar dezelfde regels gelden ook voor bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden die een gesprek met de klantmanager willen opnemen. Een werknemer hoeft geen toestemming te vragen om een gesprek op te nemen en hoeft dit ook niet vooraf aan de werkgever aan te kondigen. Voorwaarde is wel dat de werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek. Op grond van artikel 139a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is het stiekem maken van geluidsopnames van een gesprek namelijk alléén dan strafbaar, als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek. Het is de werknemer dus wel toegestaan om geluidsopnames te maken van een gesprek waaraan hij zelf deelneemt, óók als hij dat niet vooraf aankondigt aan de werkgever. Ook een derde die bij het gesprek aanwezig is zonder daaraan deel te nemen, zoals bijvoorbeeld de partner van de werknemer, mag geluidsopnames maken van een gesprek. Daarvoor is wel vereist dat de partner daartoe opdracht heeft gekregen van de werknemer, die wel deelneemt aan het gesprek. Iemand die geluidsopnames maakt van een gesprek zonder zelf deelnemer aan dit gesprek te zijn, pleegt wel een strafbaar feit, dat wordt bestraft met een celstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van maximaal EUR 16.750,-. Het is een werknemer dus niet toegestaan om stiekem geluidsopnames te maken van een gesprek tussen u en een andere werknemer, tenzij deze andere werknemer hem daartoe opdracht heeft gegeven.

Uit de jurisprudentie volgt dat door de werknemer gemaakte geluidsopnames, zelfs als die zonder medeweten van de werkgever zijn gemaakt, doorgaans niet snel door rechters buiten beschouwing worden gelaten. Zo oordeelde de Kantonrechter Hoorn in 2013 dat een stiekem door de werknemer opgenomen telefoongesprek in de procedure als bewijs tegen de werkgever mocht worden gebruikt. De kantonrechter achtte daartoe van belang dat sprake was van een zakelijk telefoongesprek tussen de werkgever en de werknemer en het opnemen van het gesprek een legitiem doel diende, gelegen in het voorkomen van discussie over de aard en inhoud van het gesprek. De kantonrechter overwoog bovendien dat het belang van waarheidsvinding zwaarder woog dan het belang bij bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werkgever.

Een werknemer heeft geen toestemming nodig om een gesprek op te nemen en hoeft dat ook niet vooraf aan te kondigen aan de werkgever. Nu geen toestemming is vereist, kunt u het maken van geluidsopnames ook niet verbieden. Uit de besproken jurisprudentie blijkt bovendien dat door de werknemer gemaakte geluidsopnames, zelfs als die zonder medeweten van de werkgever of zelfs onrechtmatig zijn gemaakt, slechts in uitzonderlijke gevallen als bewijs worden uitgesloten. De heimelijk gemaakte geluidsopnames kunnen wel een voor de werknemer nadelige rol hebben bij de beoordeling van de wederzijds verwijtbaarheid en de daaraan te verbinden financiële consequenties.

Wat kan ik doen:

Je kunt bij zeer moeilijke gesprekken een geluidsopname combineren met iemand meenemen naar het gesprek. Wel hebben wij meegemaakt, dat dan de klantmanager bijvoorbeeld het gesprek weigert en iemand anders van de gemeente het gesprek doet.

Waar kan ik terecht:

Je kunt met deze problemen terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond. In de Mug staan advertenties van advocatenkantoren die in deze materie gespecialiseerd zijn.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Een mogelijkheid is ook om naar de reguliere pers toe als anonieme klokkenluider te fungeren op een veilige site, zodat nooit bekend wordt wie je bent. Publeaks is ervoor om u in contact te brengen met de pers. Het is een omgeving die u in staat stelt om veilig en anoniem informatie te lekken naar de pers. Het systeem zorgt er voor dat de afzender, locatie en andere gegevens van het versturen van documentatie niet te herleiden zijn.

Terug naar index privacy


laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie