logobbapp

Van welke statistische technieken maken instanties gebruik bij het opsporen van fraude?

Achtergrond

Er bestaan verschillende methoden om op basis van statistische kenmerken van een persoon vast te stellen of het risico op fraude groot of klein is. Uitgangspunt is, dat wetenschappelijke onderzoekers (sociologen, statistici) de statistische kenmerken vaststellen van mensen die fraude plegen. Op basis daarvan worden scorekaarten gemaakt met verschillende variabelen. Als je hoog scoort op meerdere variablen wordt ervan uitgegaan, dat de kans groot is dat je fraude pleegt. Dit instrument wordt vervolgens gebruikt bij het adminstratieve systeem van uitvoeringsorganen die de rechtmatigheid bijvoorbeeld van verstrekte uitkeringen onderzoeken of die aanvragen voor een uitkering moeten beoordelen. Laten we als voorbeeld nemen de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam

fraudeopsporing op basis van statistische technieken in Amsterdam

In Amsterdam wordt bij het gebrik van statistische technieken gebruik gemaakt van 'kernvariabelen' en 'versterkende variabelen'. Kernvariabelen zijn:

+ arbeid/huidige arbeidsuren
+ mate van arbeidsongeschiktheid
+ beroep
+ gewezen zelfstandige
+ woonpositie/woonsituatie
+ heeft medebewoner of onderhuurder
+ partner/ gehuwd of verlaten
+ reden aanvraag

De versterkende variabelen zijn:

+ financieel/woonlasten
+ inkomen voor aanvraag
+ schuldpositie
+ leefvorm
+ opleiding
+ leeftijd
+ geslacht
+ fraudeverleden
+ woonwijk/risicowijk

Wat betreft de risicowijken heeft men de stad ingedeeld in postcodegebieden. Een laag risico op fraude is er in de postcodegebieden 1058, 1061, 1062, 1065 en een hoog risico op fraude in 1060, 1066, 1067, 1069.

Vervolgens rolt op de scorekaart er een bepaald getal uit, de score. (Alles wordt in de computer ingevoerd) Bij die scores wordt het volgende onderscheid gemaakt:

+ protocol witte fraude
+ protocol grijze fraude
+ protocol zwarte fraude
+ protocol vermogensfraude
+ protocol samenlevingsfraude
+ protocol adresfraude

Hoe worden deze gegevens gebruikt?

Bij de aanvraag van een uitkering wordt de scorekaart ingevuld. Of deze wordt ingevuld bij een rechtmatigheidsonderzoek. Daarbij wordt dan al naar gelang het resultaat een onderschied gemaakt tussen een 'groen spoor' en een 'rood spoor". Bij een groen spoor zal men bij een aanvraag niet al te moeilijk doen, e na de standaardcontroles de uitkering toekennen binnen niet al te lange tijd indien men verder aan de voorwaarden voldoet. Bij een rood spoor duurt de aanvraag langer en kan men een nader onderzoek gaan instellen, bijvoorbeeld het afleggen van een huisbezoek.

Waar kan ik terecht:

Je kunt voor meer informatie terecht op het spreekuur van de Bijstandsbond.

Spreekuur dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index privacy

laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie