logobbapp

Ik heb schulden en kom er niet meer uit. Wat kan ik doen? De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)Achtergrond:

Soms lukt het niet om via de vrijwillige schuldhulp van problematische schulden af te komen. Zie hier voor het traject van de vrijwillige schuldhulp, dat eerst geprobeerd moet worden. Als alle mogelijkheden om tot een vrijwillige schuldenregeling te komen zijn mislukt, kunt u via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) alsnog proberen te werken aan oplossing van de schuldenproblematiek. Hierbij hebt u wel een speciale verklaring van de gemeente nodig.

Wat kan ik doen:

Om voor de WSNP in aanmerking te komen moet een verzoek worden ingediend bij de Rechtbank. De schuldhulpverleners of de gemeente kunnen u hierbij helpen. Zij beschikken bijvoorbeeld over standaardteksten van een verzoekschrift, weten bij welke Rechtbank u moet zijn en waar u de speciale verklaring van de gemeente krijgt die nodig is bij het verzoek aan de rechtbank. Hierin staat uw situatie beschreven en wordt uitgelegd waarom een minnelijke schikking niet mogelijk is.

De Rechtbank beslist aan de hand van het verzoekschrift en de gemeentelijke verklaring of u tot de regeling wordt toegelaten. Daarbij beoordeelt de rechtbank of er inderdaad geen minnelijk akkoord mogelijk is en hoe de schulden zijn ontstaan. Onverantwoord koopgedrag of fraude kunnen redenen zijn om toegang tot de regeling te weigeren. Stemt de Rechtbank in met het verzoek, dan stelt zij een saneringsplan vast. Gedurende een periode van meestal drie jaar staat u een deel van uw inkomen en bezittingen af om zoveel mogelijk van de schulden af te lossen. In de wettelijke regeling kan niemand weigeren om mee te werken. Wel zal de rechtbank rekening houden met de belangen van de schuldeisers. Zij krijgen immers hun geld maar ten dele terug. Als u bijvoorbeeld hogere kosten dan gemiddeld moet maken, hoeft u per maand minder af te lossen. In dat geval kan de rechter echter besluiten tot een langere looptijd (maximaal vijf jaar) om zo toch een redelijk bedrag aan aflossing op te bouwen. Kunt u helemaal niets aflossen en verkeert u in bijzondere omstandigheden door hoge leeftijd of ziekte dan kan de duur van de regeling bij uitzondering ook tot een jaar worden beperkt. De exacte duur van de sanering en het aflossingsbedrag staan in het saneringsplan. In principe vallen alle bestaande schulden binnen de wettelijke schuldsanering met uitzondering vans chulden die zijn opgebouwd via studiefinanciering.

Heel belangrijk is dat je, als je eenmaal in de WSNP zit, je geen nieuwe schulden mag opbouwen, anders kun je uit de wsnp gegooid worden

Waar kan ik terecht:

Zie voor de adressen in Amsterdam bij de vrijwillige schuldhulp. De rechter benoemd een bewindvoerder, die erop toe ziet dat alles volgens afspraak verloopt. De bewindvoerder moet verslag uitbrengen bij de rechtbank en hij onderhoudt contacten met de schuldeisers. Hij verricht een onderzoek naar uw schulden en inkomsten en neemt een aantal verantwoordelijkheden van u over. Zo kan hij bezittingen die waardevol zijn zoals ene auto of caravan verkopen. Het is in principe niet de bedoeling huisraad of persoonlijke bezittingen zoals sieraden of erfstukken te verkopen. Verder mag de bewindvoerder uw post openen. Uiteraard is hij verplicht vertrouwelijk om te gaan met alles wat hem of haar onder ogen komt. Bent u het niet eens met de manier waarop de bewindvoerder zijn of haar werk doet, dan kunt u de Rechtbank daarop aanspreken. De rechter kan besluiten dat de bewindvoerder de vaste lasten en normale rekeningen betaalt. In dat geval krijgt u maandelijks een vast bedrag aan leefgeld.

Na afloop van de vastgestelde periode voor het saneringsplan beoordeelt de rechtbank of het plan goed is uitgevoerd en als dat zo is, krijgt u een 'schone lei'. Dan hoeft u het restant vand e schulden niet meer terug te betalen. Houdt u zich niet aan de afspraken of als u onjuiste informatie hebt verstrekt, dan kan de rechter de regeling beeindigen. U krijgt dan geen schone lei en blijft in de problemen zitten.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.

Terug naar index schulden


laatste nieuws
overlevingsgids voor mensen met een minimaal inkomen
introductie